Zásady ochrany osobních údajů

Obsah:

 1. Definice
 2. Název a adresa správce
 3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů / koordinátora ochrany osobních údajů
 4. Soubory cookie
 5. Shromažďování obecných údajů a informací
 6. Možnost kontaktu přes webové stránky
 7. Zpravodaj a push oznámení
 8. Rutinní mazání a blokování osobních údajů
 9. Práva subjektu údajů
 10. Ochrana údajů v žádostech a v procesu podávání žádostí
 11. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání nástroje SHARIFF
 12. Zásady ochrany osobních údajů při používání služeb Google (YouTube, Google Maps, Google Fonts)
 13. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a aplikace Instagram/Facebook
 14. Právní základ zpracování
 15. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.
 16. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány
 17. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.
 18. Existence automatizovaného rozhodování

Úvod

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto může být přenos dat přes internet vždy předmětem bezpečnostních slabin, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením tvůrce při vydání nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování
Profilování je jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

(g) správce nebo správce
Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

(i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu.

j) třetí strana
třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

k) Souhlas
Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodně daný konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Letiště Hof-Plauen GmbH & Co. KG

Pirk 20

95032 Nádvoří

Německo

Tel.: 09292 977-0

E-mail: info@airport-hof.de

Webové stránky: www.airport-hof.de

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na následující domény: airport-hof.de, airport-hof-plauen.de, flughafen-hof.de, edqm.de.

3. jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Gesellschaft für Kommunalinterne Dienstleistungen mbH
pro okres Hof
Schaumbergstraße 14
95032 Hof

Telefon: 09281 57-150

E-mail: datenschutz.kommunal@landkreis-hof.de

3.1 Koordinátor ochrany údajů společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG:

Letiště Hof-Plauen GmbH & Co. KG

Pirk 20

95032 Nádvoří

Telefon: 09292 977-271

E-mail: datenschutz@airport-hof.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit na koordinátora ochrany údajů a našeho pověřence pro ochranu údajů přímo s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení, např. pro pohodlnější používání webových stránek nebo pro rozpoznání zařízení uživatele a uložení nastavení apod. Soubory cookie lze použít k uložení záznamů a nastavení na webové stránce, abyste je nemuseli zadávat znovu při každé návštěvě webové stránky. Soubory cookie obsahují takzvané ID souboru cookie, které umožňuje přiřadit zařízení, v němž byl soubor cookie uložen.

Soubory cookie nám pomáhají vytvářet naši online nabídku uživatelsky přívětivým a přizpůsobeným způsobem. Používáme naše vlastní soubory cookie a soubory cookie od poskytovatelů třetích stran. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli nastavit.

Nastavení souborů cookie můžete omezit nebo zcela zakázat v nastavení prohlížeče. Můžete také nastavit automatické mazání souborů cookie při zavření okna prohlížeče.

Jak odstranit soubory cookie v nejběžnějších prohlížečích a změnit nastavení souborů cookie se dozvíte zde:

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webových stránek, které používají soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webových stránek znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Níže si můžete prohlédnout aktuálně nastavené nebo povolené služby/funkce.

V následujícím textu můžete vyvolat další informace o funkcích a poskytovatelích používaných souborů cookie a také nastavit používání souborů cookie. Můžete je konfigurovat posunutím příslušných posuvníků doleva nebo doprava. Aktuální nastavení můžete kdykoli vyvolat níže.

Souhlas(y), který(é) jste udělili, můžete také kdykoli změnit kliknutím na tlačítko "Opt-In/-Out / Cookies" vlevo dole.

5. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG jsou provozovány společností ISP IONOS a shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá některou z našich webových stránek. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru.

Jaké technologie používá společnost IONOS k určení údajů?

Data se určují buď pomocí pixelu, nebo pomocí souboru protokolu. Z důvodu ochrany osobních údajů nepoužívá WebAnalytics soubory cookie.

Jaké údaje o návštěvnících našich webových stránek společnost IONOS uchovává?

Společnost IONOS neukládá žádné osobní údaje návštěvníků webových stránek, takže nelze vyvozovat žádné závěry o jednotlivých návštěvnících. Shromažďovány jsou následující údaje, které jsou přímo při sběru anonymizovány:

 • Referrer (dříve navštívená webová stránka)
 • Požadovaná webová stránka nebo soubor
 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitý typ zařízení
 • Čas přístupu
 • IP adresa v anonymizované podobě (slouží pouze k určení místa přístupu).

Zpracování navíc probíhá prostřednictvím služby WebAnalytics.

Za jakým účelem se údaje shromažďují?

Údaje jsou shromažďovány v oprávněném zájmu, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita nabídky a aby bylo možné poskytnout návštěvníkům webových stránek nejvyšší úroveň kvality.

V rámci služby WebAnalytics jsou údaje shromažďovány výhradně za účelem statistického vyhodnocení a technické optimalizace webových stránek.

Jak dlouho se údaje o návštěvnících uchovávají?

Údaje se uchovávají po dobu 8 týdnů.

Jsou údaje o návštěvnících předávány třetím stranám?

Ne, vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů.

Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, aby
 1. správně zobrazit obsah našich webových stránek,
 2. optimalizovat obsah našich webových stránek a reklamy na nich,
 3. zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a
 4. poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace na jedné straně pro statistické účely a na druhé straně za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů našeho podniku, aby zajistila optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů.
 5. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou uchovávány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů a po 8 týdnech jsou vymazány.

6. jak nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

7. newsletter a push oznámení

7.1 Newsletter

Newslettery nebo jiná elektronická oznámení (dále jen "newsletter") zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Pokud je obsah newsletteru konkrétně popsán v průběhu registrace, je rozhodující souhlas uživatele. Jinak naše newslettery obsahují informace o našich službách a o nás.

Pro přihlášení k odběru našich zpravodajů zpravidla stačí zadat e-mailovou adresu. Další personalizace se neprovádí.

Postup dvojitého přihlášení: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá vždy v rámci tzv. double opt-in procesu. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl registrovat s cizími e-mailovými adresami. Registrace k odběru newsletteru se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Zaznamenávají se také změny údajů uložených u poskytovatele zasílatelských služeb.

Vymazání a omezení zpracování: Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů bude omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu. V případě povinnosti trvale dodržovat námitky si vyhrazujeme právo uložit e-mailovou adresu do blokujícího seznamu (tzv. "Robinsonův seznam") pouze za tímto účelem.

Zaznamenávání procesu registrace se provádí na základě našich oprávněných zájmů za účelem prokázání, že byl proveden řádně. Pokud pověřujeme poskytovatele služeb odesíláním e-mailů, děje se tak na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a bezpečném systému odesílání.

Poznámky k právnímu základu: Newsletter je zasílán na základě souhlasu příjemců nebo, pokud souhlas není vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v oblasti přímého marketingu, pokud a v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, např. v případě reklamy stávajících zákazníků. Pokud rozesíláním e-mailů pověříme poskytovatele služeb, děje se tak na základě našich oprávněných zájmů. Proces registrace je zaznamenáván na základě našich oprávněných zájmů, abychom mohli prokázat, že byl proveden v souladu se zákonem.

Obsah: Informace o letovém provozu, omezeních a předpisech PPR, cenách pohonných hmot, stavebních pracích, službách a nabídkách, akcích, novinkách z Aeroklubu Hof e.V., letecké školy Your-Sky a ochranných opatřeních v souvislosti s pandemií Corona (COVID-19).

Analýza a měření výkonu (míra otevření a kliknutí): Zpravodaje obsahují takzvaný "web beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření zpravodaje, nebo pokud využíváme poskytovatele rozesílacích služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení.

Tyto informace slouží k technickému vylepšení našeho zpravodaje na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst vyhledávání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Tato analýza zahrnuje také zjištění, zda jsou newslettery otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy je kliknuto. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naším záměrem, ani záměrem poskytovatele rozesílacích služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy používáme spíše ke zjištění čtenářských zvyklostí našich uživatelů a k tomu, abychom jim přizpůsobili náš obsah nebo abychom jim zasílali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Vyhodnocování newsletteru a měření jeho úspěšnosti se provádí s výslovným souhlasem uživatelů na základě našich oprávněných zájmů za účelem používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému newsletteru, který slouží našim obchodním zájmům a splňuje očekávání uživatelů.

Samostatné odvolání měření výkonu bohužel není možné; v takovém případě je nutné zrušit celé předplatné newsletteru nebo jej rozporovat.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (e-mailová adresa), kontaktní údaje (např. e-mail), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
 • Postižené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: přímý marketing (např. e-mailem).
 • Právní základ: Souhlas(čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO), oprávněné zájmy(čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).
 • Možnost vznést námitku (opt-out): Můžete kdykoli zrušit příjem našeho newsletteru, tj. odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti dalšímu příjmu. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete buď na konci každého newsletteru, nebo můžete za tímto účelem využít některou z výše uvedených možností kontaktu, nejlépe e-mail.

Používané služby a poskytovatelé služeb: E-mailový marketing - Mailjet:

Ano, údaje budou předány externímu partnerovi Mailjet:
Mailjet GmbH
Rankestraße 21
10789 Berlin, Německo.

Ne, žádné údaje nejsou zpracovávány mimo EU nebo EHP.

7.2 Oznámení Push

Můžete se zaregistrovat pro příjem tzv. push oznámení. K tomuto účelu používáme službu "CleverPush", kterou provozuje společnost CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Prostřednictvím našich push oznámení budete pravidelně dostávat informace o. nově publikovaných nebo aktualizovaných článcích na naší domovské stránce.

Chcete-li se přihlásit k odběru zpráv push, musíte potvrdit dotaz prohlížeče nebo koncového zařízení, abyste mohli dostávat oznámení. Tento proces je zdokumentován a uložen společností CleverPush. Za tímto účelem se ukládá čas přihlášení a push token nebo ID zařízení. Tyto údaje slouží jednak k tomu, abychom vám mohli zasílat push oznámení, a jednak jako doklad o vaší registraci. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, a tedy čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

CleverPush také statisticky vyhodnocuje naše push oznámení. CleverPush tak může zjistit, zda a kdy byla naše push oznámení zobrazena a zda na ně bylo kliknuto. To nám umožňuje určit, která push oznámení příjemce zajímají, abychom mohli budoucí zprávy přizpůsobit předpokládaným zájmům všech příjemců a zvýšit tak zájem o naši nabídku. Kromě push tokenu nebo ID zařízení navíc ukládáme i předmětné zaměření aplikace, ve které byla push oznámení aktivována (např. obchodní, sportovní atd.). Tyto informace používáme také k zasílání push oznámení příslušným odběratelům, která jsou v jejich předpokládaném zájmu. Právním základem zpracování je v každém případě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. K přiřazení push tokenu nebo ID zařízení konkrétní osobě dochází pouze v případě, že bychom k tomu měli být ze zákona povinni, a to pro obhajobu nároků vůči nám, pokud je to nutné jako důkaz, a také pro případné stíhání porušení zákona.

Svůj souhlas s ukládáním a používáním vašich osobních údajů pro zasílání našich push oznámení můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Dále můžete kdykoli vznést námitku proti výše popsanému používání osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. Svůj souhlas pro tento účel prosím odvolejte. Svůj souhlas můžete odvolat v nastaveních určených pro příjem push oznámení v nastavení vašeho zařízení nebo prohlížeče.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V souladu s tím budou vaše údaje uchovávány po dobu, kdy bude aktivní odběr našich push oznámení.

Proces vybíjení je podrobně vysvětlen na následujícím odkazu: https: //cleverpush.com/faq.

Za účelem urychlení vyhledávání obsahu (např. obrázků) a obrany proti útokům využívá CleverPush v rámci objednaného zpracování na základě standardních smluvních ustanovení nabídku cloudflare.com, což je nabídka společnosti Cloudflare, Inc..

CleverPush neukládá na serverech společnosti Cloudflare žádná data obsahující osobní údaje, ale pouze obecný obsah, jako jsou texty nebo obrázky. Při načítání tohoto obsahu naváže koncové zařízení, které používáte, spojení se společností Cloudflare a v důsledku toho je zpracována IP adresa koncového zařízení, které používáte.

8. běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení již není aktuální nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

9. práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje toto právo uplatnit, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na informace

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropská směrnice a nařízení dále přiznávají subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu
  , pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má dále právo být informován o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo na neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG zajistí, aby bylo žádosti o výmaz údajů neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG a naše společnost je jako odpovědná osoba povinna osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 101/2000. 1 DS-GVO, společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení nahradila jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informovala subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo kopií či replikací osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je protiprávní, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů a dosud není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG zařídí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. To se vztahuje i na profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG nebo na jiného zaměstnance. Subjekt údajů může rovněž uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobně významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, provede společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co KG vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

10. ochrana údajů v žádostech a v řízení o žádostech

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vedení řízení o žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To je zejména případ, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty k žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách.

Pokud žadatelé zasílají osobní údaje správci údajů zvenčí prostřednictvím e-mailu, jsou tyto údaje obvykle přenášeny nešifrovaně, a tudíž je může číst kdokoli. To je mimo kontrolu správce.

Přenos osobních údajů prostřednictvím našeho online formuláře je šifrovaný.

Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou nejpozději do 6 měsíců od oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud tomuto vymazání nebrání žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

11. plugin pro sociální média "Shariff "

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost používat tzv. "tlačítka sociálních médií". Pro ochranu vašich údajů spoléháme na implementaci řešení "Shariff".

To znamená, že tato tlačítka jsou na našich stránkách integrována pouze jako statická grafika, která obsahuje odkaz na příslušné webové stránky poskytovatele. Kliknutím na grafiku jste tak přesměrováni na webové stránky příslušného poskytovatele, stejně jako to funguje u běžných odkazů. Teprve při vyvolání webové stránky poskytovatele o vás poskytovatel získá informace, jako je vaše IP adresa. Pokud na grafiku tlačítka nekliknete, k žádné výměně dat nedochází .

Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích naleznete v příslušných podmínkách používání příslušných poskytovatelů. Další informace o zásuvném modulu a řešení Shariff naleznete zde: https://de.wordpress.org/plugins/shariff/.

Na našich webových stránkách nabízíme tlačítka pro následující služby / společnosti: Nabízíme služby: Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Xing, WhatsApp, E-mail, RSS.

12. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služeb sociálních médií

12.1 Zásady ochrany osobních údajů při používání a využívání služeb Google

12.1.1 YouTube

Správce má na této webové stránce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, rovněž bezplatně. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební klipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou YouTube stáhnout z YouTube zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, když je vyvolána podstránka obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány YouTube a Googlu, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

12.1.2 Mapy Google

Můžeme integrovat mapy ze služby "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány v USA. Viz zásady ochrany osobních údajů tamtéž: https://www.google.com/policies/privacy/,

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

12.1.3 Písma Google

Písma ("Google Fonts") integrujeme, abychom zajistili jednotnou podobu písma/rozložení poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/,

Aby byla tato integrace v souladu s ochranou osobních údajů, používáme plugin"DSGVO-All in one PRO for WP", který funguje následovně:

Vysvětlení: Tento proces je aktivován a funguje zcela automaticky. Všechna použitá písma Google jsou uložena lokálně a stávající vložená písma jsou nahrazena prostřednictvím služby Google, takže společnost Google již nevytváří žádná další vložená písma.
Pokud dojde k přidání/odebrání písma, například z důvodu odinstalování nebo instalace zásuvného modulu nebo tématu, zásuvný modul automaticky zaregistruje tuto změnu a obnoví/odstraní písma.

Podrobné informace o procesu vkládání:
Zásuvný modul prohledá výstup HTML webové stránky a vyhledá všechna vložená písma Google. Zpracovává všechna vložení prostřednictvím @import - odkaz Tag - Typekit Webfontloader, která pocházejí od společnosti Google.
Nyní jsou použitá/nalezená písma Google automaticky uložena lokálně na našem webovém prostoru v IONOSu. Veškerá volání na servery Google jsou automaticky odstraněna a lokálně uložená písma jsou zahrnuta/používána.
Důležité vědět: Tento proces je spojen s frontendem. To má tu výhodu, že proces při vyvolání stránky vždy na pozadí kontroluje, zda byla písma přidána nebo odstraněna. Pokud nebyla žádná písma přidána/odebrána, proces nic nedělá a načte existující lokální písma. Pokud bylo písmo přidáno/odebráno, spustí se proces, jak je popsáno výše v části Vysvětlení.

13. zásady ochrany osobních údajů při používání a aplikaci Instagram / Facebook

Kromě těchto webových stránek máme také zastoupení na sociálních sítích, na která se můžete dostat prostřednictvím příslušných tlačítek na našich webových stránkách, která nepoškozují ochranu údajů(prostřednictvím tlačítek SHARIFF, viz tam). Nepřenášejí se žádné údaje jakéhokoli druhu (obrazové odkazy). Pokud takovou prezentaci navštívíte, mohou být osobní údaje předány poskytovateli sociální sítě.

Vezměte prosím na vědomí, že uživatelské údaje mohou být také přenášeny na server ve třetí zemi a zpracovávány tak mimo Evropskou unii.

Je možné, že kromě uložení údajů, které jste konkrétně zadali do tohoto sociálního média, budou poskytovatelem sociální sítě zpracovány i další informace.

Kromě toho může poskytovatel sociální sítě zpracovávat nejdůležitější údaje o počítačovém systému, ze kterého ji navštívíte - například vaši IP adresu, typ procesoru a verzi použitého prohlížeče, včetně zásuvných modulů.

Pokud jste při návštěvě takové webové stránky přihlášeni svým osobním uživatelským účtem příslušné sítě, může tato síť přiřadit návštěvu k tomuto účtu.

O účelu a rozsahu shromažďování údajů příslušným médiem a dalším zpracování vašich údajů v něm, jakož i o vašich právech v tomto ohledu, se dočtete v příslušných ustanoveních příslušné odpovědné strany pod:

14. právní základ zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které se zpracování osobních údajů stává nezbytným, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta GDPR).

15. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

15. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

17. zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v každém jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

18. existence automatizovaného rozhodování (profilování)

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování (profilování) s níže uvedenou výjimkou.

Výjimka: Abychom optimalizovali kvalitu naší služby zasílání newsletterů, provádíme analýzu míry otevření a počtu kliknutí, abychom mohli témata zacílit a přizpůsobit je zájmům odběratelů.

Další informace o této službě najdete pod číslem 7 Zpravodaje (výše).


Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která provádí audity ochrany údajů, ve spolupráci s mediální advokátní kanceláří WILDE BEUGER SOLMECKE.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly rovněž přezkoumány naší DPO a v případě potřeby změněny.


Stav: 26.04.2021